(Armenian) Տնօրեն Աշոտ Ալիխանյանի՝ Վերջին զանգի արարողության ելույթից մի հատված…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *